مدیریت مرکزی

با توجه به رشد روز افزون علم و آموزش های کوتاه مدت مرکز توسعه آموزش های مجازی پارس با هدف بالا بردن سطح علمی و کمک به تحقق این امر مقاله که مدیریت چیست؟ طراحی و در دست علاقمندان قرار داده است.

مدیریت چیست؟

بعضی ها در محیط کار مدیر هستند و بعضی ها در خانه و بعضی ها میز مدیریتی دارند و بعضی ها جایگاه آن که بعضی ها مدیر هستند و بعضی ها مدبر بعضی ها تیپ مدیرتی دارند و بعضی ها تیپ آن، بعضی ها مدیر هستند و منشی دارند و بعضی ها در اصل مدیر هستند یا در اصل تنها منشیان اند.

مخازن و هاپر نگهداری